Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Algemeen

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

Zo is het begonnen
Begin 2011 is een groep enthousiaste mensen uit Westwoud en omgeving om de tafel gaan zitten. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht voor een kleinschalig woonproject in de voormalige pastorie van Westwoud. In januari 2012 is de stichting ‘Kleinschalig Wonen Westwoud’ opgericht als burgerinitiatief.

Deze stichting is gezeteld in de gemeente Drechterland en stelt zich ten doel te voorzien in de woonbehoefte en zorg van kwetsbare ouderen die daar zelf niet goed toe in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De platte, kleine organisatie is er een van korte lijnen: de Raad van Bestuur bestaande uit twee bestuurders, waaronder de directeur-bestuurder en een medebestuurder die tekenbevoegd is. Verder is er de Raad van Toezicht die minimaal 6 maal per jaar vergadert en kwaliteits- en financiële audits houdt. Zij controleert of de voorgenomen doelen gehaald worden. 

 De Stichting heeft de volgende uitgangspunten:

  • De stichting biedt kwetsbare ouderen de mogelijkheid om op een plek met passende zorg en ondersteuning te wonen als zelfstandig wonen niet goed meer lukt. 
  • Een huiselijke omgeving is belangrijk. Dit betekent enerzijds een veilige omgeving met mogelijkheden voor noodzakelijke zorgbehoeften en dagbesteding. Anderzijds betekent het een gezellige woning met huiselijkheid en persoonlijke aandacht naar ieders behoefte.
  • Het huis heeft een verzorgde uitstraling met voldoende mogelijkheden voor privacy voor de bewoners en familie.

Samenwerking met De Woonschakel
De stichting Kleinschalig Wonen Westwoud huurt de Pastorie met de 10 appartementen van woningcorporatie De Woonschakel. De Woonschakel is eigenaar van huurwoningen in de gemeenten Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Koggenland. Het hoofdkantoor is in Medemblik. De Woonschakel stelt zich proactief op in de behoefte aan diverse woonvoorzieningen voor ouderen wat blijkt uit diverse huisvestings-initiatieven, zie verder de website (www.dewoonschakel.nl). 

Medezeggenschap
Onze stichting vindt medezeggenschap belangrijk en het vindt plaats op verschillende niveaus. Als eerste is er de Cliëntenraad bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken familieleden van bewoners. Twee keer per jaar bespreken zij samen met de directeur/bestuurder de lopende kwaliteitscirkels binnen de stichting en organiseren bovendien goedbezochte familieavonden waar relevante onderwerpen en ontwikkelingen worden besproken. De Cliëntenraad geeft adviezen en aanbevelingen voor verbeteringen.

Ook de bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse keuzes zoals de maaltijden en activiteiten. Bij het individuele zorg-leefplan is er vanzelfsprekend bemoeienis van de bewoner en belangrijke naasten. Deze plannen worden twee maal per jaar methodisch geëvalueerd en bijgesteld.